Общи Условия

Общи условия към договор за наем на автомобил

(1.0) НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност за достоверността на личните данни и тези на банковата му карта, вписани в настоящия договор и се съгласява с тяхното използване съгласно клаузите на този договор, включително и от държавни и следствени органи при необходимост.
(1.1) Ако НАЕМАТЕЛЯТ не заплати дължимите суми при получаване на автомобила съгласно начините на плащане посочени в резервационния ваъчер, заявката се счита за отменена по негова вина и НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи обезщетение от НАЕМАТЕЛЯ за неизпълнен договор в размер равен на стойността на заявката, както и обезщетение за пропуснати ползи.
(1.2) Предварително заплатеният от НАЕМАТЕЛЯ резервационен депозит е неделима част от наемната цена и не подлежи на връщане. При възстановяване на средства на НАЕМАТЕЛЯ се приспадат съответните административни и банкови такси.
(1.3) Наемната цена се изчислява на база 24 часа. Намаляване или удължаване на наемния период е възможно с най-малко 24 часа предизвестие от страна на НАЕМАТЕЛЯ при условие, че същият получи писмено потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ на посочения от него имейл адрес. При удължаване, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща цената за новия наемен период в офис на НАЕМОДАТЕЛЯ преди началото на удължения период. При намаляване, наемната цена се преизчислява на база на по-краткия период, като НАЕМАТЕЛЯТ дължи и обезщетение в размер на 3-дневен наем.
(1.4) Наемната цена не включва горивото. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне автомобила със същото количество гориво, с което го е получил, в противен случай липсващото количество се заплаща по 1.5 Евро (3 Лева) за литър.
(1.5) Освен наемната цена, НАЕМАТЕЛЯТ дължи допълнителен застрахователен депозит, който се блокира по негова кредитна карта и се възстановява до 40 дни след прекратяване на договора.
(1.6) Размерът на отговорност на НАЕМАТЕЛЯ при пътнотранспортно произшествие или кражба на превозното средство се ограничава до предоставения застрахователен депозит с изключение на случаите описани в чл (1.7), и при условие че НАЕМАТЕЛЯТ е спазил всички общи условия и тези на договора за наем.
(1.7) НАЕМАТЕЛЯТ е изцяло отговорен за всички щети, които не се покриват от застраховката и от стойността на застрахователния депозит, в това число, но без ограничение: загуба или кражба на лични вещи на НАЕМАТЕЛЯ; загуба на ключове и документи на превозното средство; повреди по шасито и джантите на превозното средство; щети по интериора на автомобила; щети причинени от превоз на опасни товари; щети причинени при off-road шофиране и теглене на МПС; сменени, повредени, спукани или срязани гуми, ако НАЕМАТЕЛЯ не е заплатил „Застраховка Гуми“; щети причинени от неправоспособни и неоторизирани водачи; щети възникнали след употреба на алкохол или други упойващи вещества; щети причинени от неправомерни ремонти, неодобрени от НАЕМОДАТЕЛЯ; щети предизвикани след зареждане с гориво несъответстващо на отбелязаното в договора; щети извън пределите на страната на получаване, ако превозното средство е напуснало границите без позволението на НАЕМОДАТЕЛЯ; ако при проверка от органите на реда откаже или съзнателно избегне да предостави кръвна проба; щети и липси по оборудването на автомобила съгласно договора за наем и приемно-предавателния протокол (инструменти, крик, резервна гума,  чистачки, пожарогасител, тасове, триъгълник, жилетка, аптечка, ръководство за употреба, навигация, сенници, детски столчета, теглич, багажник и др.)
(1.8) Автомобилът се предава на НАЕМАТЕЛЯ измит, в изправно техническо състояние с оборудване и външен вид отразени в приемно–предавателния протокол, който е неделима част от договора. НАЕМАТЕЛЯТ декларира, че е получил необходимите инструкции относно безопасното управление и поддръжка на автомобила по време на наема.
(1.9) НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да върне автомобила с всички предадени му документи, в договорения срок и на мястото посочено в договора за наем. Състояние на автомобила трябва да отговаря на отразеното в приемно– предавателния протокол. При върнат мръсен автомобил или с повреди по интериора НАЕМАТЕЛЯТ заплаща всички разходи за почистване и отстраняване на повредите.

(2.0) Пушенето в автомобила е забранено, в противен случай НАЕМАТЕЛЯТ заплаща глоба от 100 Евро (200 Лева).
(2.1) При настъпване на злополука, щета или повреда НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими мерки за спасяване, ограничаване и намаляване на щетите на наетия автомобил и незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ и полицейските органи на тел: 112 за изготвяне на протокол, без оглед на това чия е вината. Ако НАЕМАТЕЛЯТ не предостави Протокол за пътнотранспортно произшествие издаден от полицейските органи той носи пълна отговорност за всички липси и нанесени щети по автомобила.
(2.2) В случай на щета, повреда, кражба или липса по автомобила НАЕМАТЕЛЯТ заплаща административна такса в размер на 25 Евро (50 Лева).
(2.3) При връщане на автомобила с щета, повреда или липса, застрахователният депозит посочен в договора за наем се задържа от НАЕМОДАТЕЛЯ и автомобила се изпраща за инспекция в оторизиран сервиз. След приключване на експертизата, НАЕМОДАТЕЛЯТ уведомява НАЕМАТЕЛЯ (на имейла посочен в заявката) за стойността на щетите и издава фактура за сумата на ремонта.
(2.4) При отказ на НАЕМАТЕЛЯ да подпише приемно–предавателния протокол при връщането на автомобила, той се подписва едностранно от представител на НАЕМОДАТЕЛЯ и от свидетел, удостоверяващ отказа. Констатациите в протокола обвързват и страната, отказала да го подпише и могат да се ползват като доказателство в съдебно или арбитражно производство.
(2.5) В случай на повреда на наетия автомобил, дължаща се на фабричен дефект или естествено износване на някой детайл, НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължават да отстрани повредата или да замени повредения автомобил. Ако НАЕМОДАТЕЛЯТ не разполага с подходящ автомобил, с който да замени повредения, е длъжен да предостави превоз на НАЕМАТЕЛЯ до мястото на връщане на автомобила по договора за наем и да му възстанови наемната цена за оставащия период, без да дължи допълнително обезщетение.
(2.6) В случай на замяна на наетия автомобил НАЕМАТЕЛЯТ заплаща изразходваното гориво. Ако повредата на автомобила е по негова вина същият заплаща и всички разходи по транспортиране на новото превозно средство и наемната цена за периода на ремонта на повреденото. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да откаже замяна на наетия автомобил ако в зависимост от обстоятелствата се установи, че НАЕМАТЕЛЯТ е нарушил условията на договора.
(2.7) Ако НАЕМАТЕЛЯТ забави връщането на автомобила с повече от 30 минути спрямо посочения в договора за наем час, същия дължи неустойка в размер на 10 Евро за всеки час закъснение, платима при връщане на автомобила. Ако НАЕМАТЕЛЯТ забави връщането с повече от 24 часа, независимо от причината, се счита за обсебване на МПС и НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да уведоми полицейските органи. В този случай НАЕМАТЕЛЯТ заплаща наем до окончателното връщане на автомобила по договорената в договора за наем тарифа.
(2.8) НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да не предостави услугата или да прекрати договора за наем и да си върне наетия автомобил по всяко време, без предупреждение и за сметка на НАЕМАТЕЛЯ, ако автомобила не се използва в съгласие с договора за наем или поведението на НАЕМАТЕЛЯ и/или това на придружаващите го лица не е безопасно и влияе върху сигурността на трети лица. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за допълнителни разходи, възникнали за НАЕМАТЕЛЯ и придружаващите го лица в резултат на не предоставяне на услугата или прекратяване на договора.
(2.9) НАЕМАТЕЛЯТ е изцяло отговорен (без ограничение във времето) за глоби, неплатен паркинг или всякакъв друг вид санкции, които са наложени на НАЕМАТЕЛЯ или на други лица управлявали автомобила по време на наемния период за неспазване на законите за движение по пътищата или други нормативни разпоредби на страните, в които се е управлявал автомобила. Всички глоби, санкции и административна такса от 15 Евро (30 лева) подлежат на заплащане от НАЕМАТЕЛЯ след получаване на писмено уведомление от НАЕМОДАТЕЛЯ на имейла посочен в заявката.

(3.0) НАЕМОДАТЕЛЯ си запазват правото да отмени дадена заявка, ако броят на пътниците и техния багаж не може да се побере при нормални условия в наетия модел автомобил. В този случай, НАЕМАТЕЛЯТ няма право да претендира за обезщетение, ако не е изискал предварително писмено потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ, че наетият автомобил е подходящ за броя на пътниците и техния багаж.
(3.1) При проблеми с предоставената услуга, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ писмено на имейл: office@bgrentacar.com и на телефоните посочени в резервационния ваучер. НАЕМОДАТЕЛЯТ не носи отговорност за сигнали от НАЕМАТЕЛЯ постъпили със закъснение или непостъпили в писмен вид.
(3.2) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен: да се отнася грижливо към наетия автомобил, като следи за нормалната работа на двигателя и за нивото на маслото и охлаждащата течност, да пази и заключва автомобила; да не оставя ключа и свидетелството за регистрация в автомобила под наем; да ползва автомобила по предназначение и да го стопанисва с грижата на добър стопанин;
(3.3) НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен при прекратяване на договора да върне наетия автомобил във вида, в който е получен –  без щети, липси и дефекти.
(3.4) НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати договора ако НАЕМАТЕЛЯТ използва наетия автомобил: под въздействие на алкохол или наркотични вещества; за състезания, спортни прояви и шофиране off-road; за тестове и експериментално шофиране; за преотдаване и преотстъпване на трети лица; за трафик на хора; за превоз на пътници и товари с търговска цел; за криминални прояви; за превоз на опасни товари и теглене на други МПС; да излиза с наетия автомобил зад граница без зелена карта и без изричното съгласие и писмено пълномощно от НАЕМОДАТЕЛЯ – в този  случай НАЕМАТЕЛЯТ дължи заплащане на неустойка в размер на 5000 Евро (10000 лева);
(3.5) НАЕМОДАТЕЛЯТ или неговите длъжностни лица, директори, служители, представители не носят отговорност за причинени на НАЕМАТЕЛЯ непреки вреди и загуби, възникнали в резултат на използването, невъзможността за използване или забавено изпълнение на услугите на НАЕМОДАТЕЛЯ както и за вреди и загуби, възникнали в резултат на форсмажорни обстоятелства или друго случайно събитие извън контрола на НАЕМОДАТЕЛЯ (война, индустриална авария, стачка, природно бедствие, пожар, неблагоприятни метеорологични условия, пътно-транспортни произшествия и т.н.); или за никаква (персонална) травма, смърт, имотни щети или други (директни, индиректни, специални,  последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, претърпени или за които е потърсена отговорност, или е платено от НАЕМАТЕЛЯ.
(3.6) НАЕМОДАТЕЛЯТ може да прехвърля изцяло или частично права и задължения, произтичащи от договора за наем.
(3.7) Настоящия договор за наем заедно с Общите условия за наем на автомобил, издадения резервационен ваучер и приемно-предавателния протокол представляват пълното споразумение между НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ.
(3.8) Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съгласно българското законодателство.
(3.9) Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Вижте нашите автомобили под наем

Имате въпроси? Задайте ги на..
КОНТАКТИ
+359 888 488 777
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!
+359885000472 | +359888488777